دایفلوکساسید

محصولات طیورداروهاآنتی بیوتیک هامحلول ها و سوسپانسیون های خوراکی

گونه هدف:

ماکیان بوقلمون

طریقه مصرف: محلول خوراکی

تولید کننده: کیمیارشد

بسته بندی: ظروف 0.5 و یک لیتری

شرح

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر لیتر از محلول حاوی ۰۱۱ گرم دایفلوکساسین هیدروکلراید است
 • مکانیسم اثر: دایفلوکساسین یک آنتي بیوتیک از خانواده کینولونهاست که با مهار آنزیمgyrase DNA باعث توقف عمل
  همانندسازی DNA و مرگ باکتری مي شود .
 • مقدار و نحوه مصرف: 4۱۱ میلي لیتر در ۰۱۱۱ لیتر آب آشامیدني به مدت 4 -3 روز
 • شرایط نگهداری: در دمای پائینتر از ۲4 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 • موارد منع مصرف: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.
 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.
 • تداخلات دارویی: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.
 • موارد احتیاط: توصیه های لازم در زمان تجویز: ترجیحا مقدار داروی مصرفي در هر روز به دو قسمت مساوی تقسیم شده و در فواصل ۰۲ ساعته
  مصرف گردند.
  احتیاطات لازم در زمان تجویز: میزان آب مصرفي روزانه به منظور دریافت مقدار مناسب دارو به طور دقیق محاسبه گردد.احتیاطات لازم در زمان مصرف: آب حاوی دارو بایستي هر روز قبل از درمان تهیه گردد و باقیمانده آب مصرفي حاوی دارو پس از
  ۲4 ساعت دور ریخته شود

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف

,