نقش و قابلیت استفاده از مواد معدنی

نقش و قابلیت استفاده از مواد معدنی

برای حفظ و سلامت دام به ۱۴ ماده معدنی نیاز است که بعضی از این مواد به مقدار کمتر و بعضی به نسبت بیشتر مورد نیاز است این مواد به دسته ماکرو و میکرو طبقه بندی می شوند عمدتا نقش مواد معدنی میکرو باعث …