نگاهی بر بیماری کوکسیدیوز و روش های درمان آن

نگاهی بر بیماری کوکسیدوز و روش های درمان آن

کوکسیدیوز توسط پروتوزوایی از راسته Apicomplex ها و خانواده Eimeriidae ایجاد میشود.در طیور بیشتر گونه ها مربوط به جنس Eimeria و عفونت در مناطق مختلف روده می باشد .پروسه عفونت زایی سریع (۴تا۷روزه) …