داکسی 50%

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: پودر قابل حل در آب

بسته بندی: ساشه های 150 گرمی

گونه هدف:

For more information, contact the company’s sales department.

 • ترکیب: هر کیلوگرم از محصول حاوی 055 گرم داکسی سایکلین می باشد.

 

 • مکانیسم اثر: داکسی سایکلین متعلق به گروه تتراسایکلین ها می باشد. این آنتی بیوتیک وسیع الطیف بوده و باکتریواستاتیک
  است. دارای فعالیت ضد میکروبی علیه گونه های مایکو پالسما ، ریکتزیا، بوردتال، هموفیلوس پاراگالیناروم،
  پاستورالمولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و coli.E می باشد.

 

 • موارد مصرف: درمان کلی باسیلوز ناشی از coli.E ,CRD ناشی از مایکوپالسما گالی سپتیکوم، پلی آرتریت ناشی از مایکوپالسما
  سینویه در طیور، وبای ناشی از پاستورالمولتو سیدا، ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیا، سالمونلوزیس، عفونت های استرپتوکوکی،
  استافیلوکوکی، اورنیتوز و کالمیدیوز

 

 • مقدار و نحوه مصرف: 45-25میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده یا 455 – 255 گرم در 0555 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-4 روز.

 

 • شرایط نگهداری: در دمای پائینتر از 20 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

 

 • موارد منع مصرف: در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

 

 • زمان پرهیز از مصرف: 4 روز

 

 • تداخلات دارویی: از تجویز همزمان این دارو با بتاالکتام ها، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزیدها و نیز کاتیونهای 0 -2 ظرفیتی مانند
  آلومینیوم، کلسیم، منیزیوم و آهن خودداری گردد.

 

 • موارد احتیاط: توصيه های الزم در زمان تجويز: سیستم آبی که محصول به آن اضافه شده است باید در شرایط مناسب بوده و تانکر اصلی
  عاری از گل و الی، جلبک ها و یا ذرات دیگر باشد.
  احتياطات الزم در زمان تجويز: میزان آب مصرفی روزانه به منظور دریافت مقدار مناسب دارو به طور دقیق محاسبه گردد.
  احتياطات الزم در زمان مصرف: آب حاوی دارو بایستی بر حسب شدت بیماری طی حداکثر 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود.