یک راهنمای ساده برای نیازهای تغذیه ای طیور

یک راهنمای ساده برای نیازهای تغذیه ای طیور

جیره طیور از ترکیب خوراکهای مختلف شامل دانه غلات و کنجاله سویا و by product حیوانات ، چربی ها ، پرمیکس ویتامین ها و مواد معدنی تشکیل شده است . این عناصر همراه آب تازه ،انرژی و مواد ضروری برای رشد …