اهمیت ویتامین ها در تولیدات طیور

اهمیت ویتامین ها در تولیدات طیور

ویتامین ها یک گروه از ترکیبات ارگانیک هستند که ،طیور در مقادیر کم به آنها نیازمندند اما، برای عملکرد طبیعی بدن و رشد و تولید مثل ضروری هستند. کمبود یک یا چند ویتامین می تواند منجر به تعدادی از بیماری ها یا …